Användarvillkor Swevet e-recept

Beskrivning av Swevet AB

Swevet AB tillhandahåller en e-receptlösning för förskrivning av läkemedel för djur på webbplatsen www.swevet.se som riktar sig till yrkesverksamma veterinärer. Swevet står för teknisk drift där tjänsten är framtagen dels i samarbete och där FRISQ som underleverantör tillhandahåller FRISQ app, som via sin mobila plattform skapar nytta för djurägare genom att tillgängliggöra kommunikation mellan djurägare och veterinär, samt dels med Trofast Veterinärt IT-stöd AB (Trofast) som underleverantör.

Avtalsparter

Detta avtal rör Swevet AB, 556621-5843, (Swevet) och användaren (Användare) av tjänsten Swevet e-recept (Tjänsten).

Swevet

Swevet är den ledande distributören av produkter och tjänster inom läkemedel, djurhälsa, medicinsk förbrukning och medicinteknisk utrustning till stöd för djursjukvård och friskvård av djur med huvudfokus på veterinärer och lantbrukare i Sverige.

Användare

Tjänsten kan endast nyttjas av yrkesverksamma veterinärer med giltig legitimation godkänd av Jordbruksverket. Veterinärer som skickar ansökan gör det i enlighet med tillämplig lagstiftning och dessa Användarvillkor. Vid ansökan uppger användaren sitt veterinärnummer som kontrolleras mot Jordbruksverkets register över behöriga veterinärer. Skulle veterinärnumret inte finnas kontaktas användaren via mail och kan inte använda tjänsten innan giltigt veterinärnummer angetts. Användaren åtar sig att följa tillämplig läkemedelslagstiftning och Läkemedelsverkets föreskrifter.

Personuppgifter och PUL

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med personuppgiftslagen eller annan tillämplig lag. Personuppgiftsansvarig är Swevet AB (reg nr. 556621-5843). Genom att registrera sig för Swevet e-recept samtycker Användaren till Swevets behandling av personuppgifter enligt dessa villkor.

Sekretess

Användaren ansvarar för att inloggningsuppgifter och lösenord används och förvaras säkert för att förhindra åtkomst av tredje person. För det fall användarnamn och lösenord kommit obehörig tillhanda skall Användaren snarast meddela Swevets kundtjänst, telefon 0771-21 55 00 / val 3 eller mail kundtjanst@swevet.se.

Drift av Swevets e-recept

Swevet e-recept kommer under normala omständigheter vara i drift dygnet runt, alla dagar i veckan. Skulle driftstörningar uppstå åtgärdas de så fort som möjligt. Användaren kan inte rikta krav mot Swevet på grund av eventuella driftstörningar.

Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter till Tjänsten såsom grafisk utformning och tekniska lösningar tillkommer Swevet. Användare kan inte nyttja detta material på annat sätt än vad som framgår av dessa användarvillkor. Materialet får därför inte, helt eller delvis, kopieras, vidareförsäljas, hyras ut, eller på annat sätt göras tillgängligt för allmänheten av Användaren utan att Swevet gett sitt uttryckliga tillstånd.

Ansvar

Swevet ansvarar inte för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av användningen av Tjänsten, även om det beror på fel i Tjänsten. Swevet ger således inga garantier för störningsfri användning av Tjänsten. Om inte annat uttryckligen anges i dessa villkor eller ytterligare villkor lämnar varken vi eller våra leverantörer eller distributörer några specifika löften om Tjänsten.

Swevet frånsäger sig ansvar för alla eventuella felskrivningar eller fel i publicerat innehåll och dokument i Swevet e-recept som kan bero på misstag, tekniskt fel eller annan orsak och svarar inte heller i något fall för att meddelanden förvanskats eller inte kommit fram.

När det är tillåtet enligt lag är Swevet inte ansvariga för utebliven vinst, intäkt eller förlorad data, ekonomisk eller indirekt skada.

Swevet ersätter inte skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför vår kontroll och som vi skäligen inte förväntas räkna med och vars följder vi inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. För det fall omständighet i enlighet med denna punkt kvarstår under en period som överstiger en (1) månad har Användaren eller Swevet AB rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

Avtalets giltighetstid

Användaravtalet börjar gälla från det att Användaren loggar in första gången i Swevet e-recept och därefter tillsvidare under förutsättning att betalning inkommer. För Användare, privat eller via företag/klinik, som inte är läkemedelskund hos Swevet AB sker betalning per veterinär per klinik per år och ska vara inkommen till Swevet AB 30 dagar från ansökningstidpunkt. Om betalning inte inkommer under dessa 30 dagar upphör detta avtal gälla och användaren kan inte längre nyttja tjänsten.

Ändring av villkoren

Swevet förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor.

Kontakta Swevet AB

Swevet AB (reg nr. 556621-5843), att: Personuppgiftsombud, Verkstadsgatan 8, 275 39 Sjöbo, kundtjanst@swevet.se

Tvist

Du kan hänvisa en tvist med oss till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol.
Kundtjänst : 0771 - 21 55 00
                                        KUNDTJÄNST ÖPPET VARDAGAR 8-17

KONTAKT

FÖRBRUKNING/UTRUSTNING
Verkstadsgatan 8, SE-275 39 Sjöbo,
Tel: 0771 21 55 00, Fax 0416 258 31
www.swevet.se, kundtjanst@swevet.se

LÄKEMEDEL
Verkstadsgatan 8, SE-275 39 Sjöbo,
Tel 0771 21 55 00, Fax 018 30 09 80
www.swevet.se , apotek@swevet.se